‌‌‌دکتر افشین فتحی ‌معاون درمان دانشگاه

درجه دانشگاهی: فوق تخصص خون وانکولوژی اطفال

پست الکترونیکی : a.fathi@arums.ac.ir تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۰۷۹-۰۴۵