مسئول دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 

دکتر معصومه دادخواه: دکترای فیزیولوژی

 

پست الکترونیکی: dadkhah_ma@yahoo.com

تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۳۹۱ -۰۴۵

 

 

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۷