پرسنل مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

 

رسول لطف اله زاده: کارشناس معاونت تحقیقات

شرح وظایف: انجام امور مربوطه به

۱- شورای پژوهشی دانشگاه

۲- طرح‌های تحقیقاتی

۳- کنگره‌ها و همایشهای علمی داخلی و خارجی

۴- تألیف و ترجمه کتب

۵- سایر امور محوله

شماره تماس: ۰۴۵-۳۳۵۲۲۰۸۹

پست الکترونیکی: research@arums.ac.ir

 

دکتر سهیلا مولایی: 

شرح وظایف:

 

‌‌‌

 

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۳۹۷