دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت

 

مسئول دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت

دکتر مرتضی عالیقدر

استادیار بهداشت محیط و عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

 

دفترارتباط دانشگاه با صنعت یکی از واحدهای معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است. این دفتر با استفاده از رهنمودهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با هدف رشد و توسعه علمی و اقتصادی کشور از راه به کارگیری توان علمی دانشگاه و تجربه صنعت، ازمهرماه ۱۳۹۶ فعالیت خود را شروع کرده است. امید است این دفتر بتواند ضمن شناسایی و اولویت بندی نیازهای صنعت وجامعه، با هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت رفع این نیازها، ارتباط و تعامل مناسبی بین دانشگاه و جامعه برقرارنموده و گام های موثری درعرصه فناوری، تولید و پیشرفت کشور بردارد.

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۶