مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

معرفی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در ۳۰ مهر ۱۳۹۲ با هدف تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در محل مجتمع اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاسیس شد.

اعضای مرکز:

نام خانوادگی.نام

سمت علمی

سمت در این مرکز

رشته

مقالات

کتب

دکتر فرهاد پورفرضی

استاد

عضو

پزشکی اجتماعی

مقالات

کتب

دکتر حامد زندیان

استادیار

سرپرست مرکز

سیاستگذاری سلامت

مقالات

کتب

دکتر افشان شرقی

دانشیار

عضو

پزشکی اجتماعی

مقالات

کتب

دکتر نسرین فولادی

دانشیار

عضو

آموزش پرستاری بهداشت جامعه

مقالات

کتب

دکتر اسماعیل فرزانه

دانشیار

عضو

پزشکی قانونی و مسمومیت ها

مقالات

کتب

فرم های مرکز:

پایان نامه Word Pdf
پورپوزال word Pdf
قرارداد Word Pdf
فرآیند

پست الکترونیکی sdh@arums.ac.ir

zandian.hamed899@gmail.com

تلفن تماس ۳۳۷۴۷۹۷۲-۰۴۵

 

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۶