مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

معرفی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در ۳۰ مهر ۱۳۹۲ با هدف تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در محل مجتمع اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاسیس شد.

اعضای این مرکز:

نام خانوادگی.نام

سمت علمی

سمت در این مرکز

رشته

مقالات

کتب

دکتر پورفرضی.فرهاد

دانشیار

عضو

پزشکی اجتماعی

مقالات

کتب

دکتر صادقیه اهری.سعید

دانشیار

سرپرست مرکز

پزشکی اجتماعی

مقالات

کتب

دکتر شرقی.افشان

دانشیار

عضو

پزشکی اجتماعی

مقالات

کتب

دکتر فولادی.نسرین

دانشیار

عضو

آموزش پرستاری بهداشت جامعه

مقالات

کتب

دکتر فرزانه.اسماعیل

استادیار

عضو

پزشکی قانونی و مسمومیت ها

مقالات

کتب

فرم های این مرکز:

پایان نامه Word Pdf
پورپوزال word Pdf
قرارداد Word Pdf
فرآیند

پست الکترونیکی sdh@arums.ac.ir

تلفن تماس ۳۳۷۴۷۹۷۲-۰۴۵

 

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۳۹۶