اهم وظایف مدیریت امورتحقیقات و فناوری

 

نظارت بر برپایی سمینار ها و کنفرانس های پژوهشی و فراهم ساختن وسایل مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در اینگونه فعالیتها در داخل یا خارج از کشور
ارائه و ترویج فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در جامعه از طریق استفاده از وسایل ارتباط جمعی و سایر روشهای نوین علم ارتباطات.
مطالعه وبررسی آئین نامه های پژوهشی دانشگاه وپیشنهاد اصلاحات مورد نیاز بر اساس شرایط موجود وآینده دانشگاه.
نظارت بر انجام امور برون دانشگاهی در رابطه با طرحهای پژوهشی پژوهشگران، مخترعین و مکتشفین دانشگاهی.
دریافت پروژه ها وطرحهای تحقیقاتی بمنظور مطرح نمودن در کمیته های پژوهشی و تحقیقاتی.
ارائه پیشنهادات و طرحهای لازم درزمینه تغییر یا توسعه امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه.
نظارت بر حسن اجرای فعالیت های پژوهشی دانشگاه.