اهم وظایف مدیریت امورتحقیقات و فناوری

  • نظارت بر برپایی سمینار ها و کنفرانس های پژوهشی و فراهم ساختن وسایل مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در اینگونه فعالیتها در داخل یا خارج از کشور
  • ارائه و ترویج فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در جامعه از طریق استفاده از وسایل ارتباط جمعی و سایر روشهای نوین علم ارتباطات.
  • مطالعه وبررسی آئین نامه های پژوهشی دانشگاه وپیشنهاد اصلاحات مورد نیاز بر اساس شرایط موجود وآینده دانشگاه.
  • نظارت بر انجام امور برون دانشگاهی در رابطه با طرحهای پژوهشی پژوهشگران، مخترعین و مکتشفین دانشگاهی.
  • دریافت پروژه ها وطرحهای تحقیقاتی بمنظور مطرح نمودن در کمیته های پژوهشی و تحقیقاتی.
  • ارائه پیشنهادات و طرحهای لازم درزمینه تغییر یا توسعه امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه.
  • نظارت بر حسن اجرای فعالیت های پژوهشی دانشگاه.

 

درج صحیح وابستگی دانشگاهی ( Affiliation ) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقالات (Pdf)