کارشناسان اداره تدارکات و انبار

نام و نام خانوادگی
سمت اجرایی
مدرک تحصیلی
شرح وظایف
حسن لطف اله پور
حسابدار تدارکات
فوق لیسانس حسابداری
کریم اله احمدنژاد
کارپرداز
دیپلم
اسرافیل بیداد
کارپرداز
دیپلم
عادل نیکنام
کارپرداز
لیسانس مدیریت
رحیم گیاهی
کارپرداز
دیپلم
مسعود پیله ور ملکی
مسئول انبار
لیسانس حسابداری
علی باغی
انباردار
دیپلم

 

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۳۹۷