اداره رسیدگی به اسناد

رئیس اداره رسیدگی به اسناد

بابک سفره کبود

مدرک تحصیلی: لیسانس

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۹۳

داخلی: ۲۲۰۶

 

کارشناسان اداره رسیدگی به اسناد

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
بابک امانی دادگر
فوق لیسانس حسابداری
معاون اداره رسیدگی به اسناد
۰۴۵۳۳۵۲۲۲۶۷
۲۳۰۱
میر احمد حسینی
لیسانس مدیریت بازرگانی
کارشناس رسیدگی
۰۴۵۳۳۵۲۲۲۶۷
۲۲۶۸
عزیز پاسبانی
فوق دیپلم
کارشناس رسیدگی
-
۲۲۶۷
کیوان عزیززاده
لیسانس حسابداری
کارشناس رسیدگی
-
۲۲۶۶
معصومه سراج محمدی
فوق لیسانس مدیریت دولتی
کارشناس رسیدگی
-
۲۲۶۴
 

شرح وظایف:

۱- گرد آوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها، آئین نامه، مصوبات، دستورالعملها، مجوزها واحکام کارگزینی دانشگاه و بخشنامه ها ومصوبات سازمانها وادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی

۲- کنترل نهائی مدارک ورسیدگی وحصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم. طبق دستورالعمل رسیدگی

۳- تهیه ««برگ رفع نقائص»» در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد.

۴- کنترل پرونده های سفارش مربوط به خریدهای خارجی.

۵- تماس مستمر با مسئول حسابداری اموال، خرید کالاو خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط به رسید کالا و خروج کالااز انبار.

۶- اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه کلیه صورتخلاصه های لازم جهت انجام عملیات رسیدگی.

۷-پ یگیری دریافت اسناد ومدارک رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه.

۸- تهیه وتنظیم صورت مغایرت بانکی و پیگیری موارد مغایرت.

۹- اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور تهیه صورتخلاصه مانده حسابها اشخاص و دانشگاه های طرف حساب با دانشگاه.

۱۰- اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور رفع مغایرت موجود فیمابین حسابهای اشخاص ودانشگاه ها.

۱۱- انجام پیگیریهای لازم بمنظور وصول بموقع مطالبات دانشگاه و همچنین هماهنگی با مراجع مربوطه.

۱۲- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول وپیشنهاد تخصیص ذخیره لازم در حسابها.

۱۳-پ اسخگویی به اشخاص و دانشگاه ها در خصوص وضعیت حسابهای آنها با دانشگاه.

۱۴- تهیه گزارش در خصوص نتیجه پیگیری حسابهای آنها با دانشگاه.

۱۵- مشخص نمودن اموال ودارائیهای دانشگاه مورد استفاده سایر دانشگاه ها واشخاص و تهیه گزارش در این خصوص وارائه آن به مدیر امور مالی.

۱۶- همکاری در تهیه بودجه نقدی در خصوص وصول مطالبات و تسویه بدهیها.

۱۷- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر امور مالی که با توجه به نوع وظایف آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۳۸۱