مدیریت امور مالی دانشگاه

سلیمان سلیمانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

شماره تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۲۲۹۵-۰۴۵

شماره تلفن داخلی: ۲۲۶۱

 

شرح وظایف:

  ۱- پرداخت بموقع مطالبات کارکنان و برنامه ریزی جهت ایجاد تسهیلات لازم بمنظور افزایش روحیه کاری آنها

۲- نوسازی و ارتقا سطح فناوری مدیریت و واحد های تابعه با بکارگیری نرم افزارهای نوین، همراه با ارتقای سطح دانش کارکنان

۳- بکارگیری کارکنان دانش محور، در پست های کارشناسی

۴- آموزش مستمر کارکنان با برنامه ریزی آموزشی براساس نیازهای واقعی آنها با توجه به تغییرات فناوری، افزایش انتظارات ارباب رجوع، و...

۵- بهبود مستمر روند کاری در راستای کاهش در زمان انجام فعالیتها، هزینه ها و نیز، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع با افزایش کیفیت خدمات

۶- توجه به انظباط اداری و جلوگیری از تعلل های کاری

۷- تهیه و تدوین صورتهای مالی دانشگاه از طریق نظارت بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قوانین و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و نگهداری آنها

۸- نظارت بر دریافتی ها و پرداختی های موسسه و نگهداری و تنظیم حسابهای آنها

شناسائی و نگهداری حساب ریالی و مقداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی ها

نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینگی و سپرده ها و اوراق بهادار

۹- نظارت بر انتصاب رؤسای امور مالی واحد ها و همچنین تفویض اختیارات به آنها

۱۰- هماهنگی، تهیه، تنظیم و ارائه گزارشهای مالی ماهانه، نهائی و لازم به مراجع ذیربط نظیر دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارائی و هیات امنای دانشگاه و...

۱۱- استقرار کامل نظام نوین مالی در ستاد و واحد های تابعه و برنامه ریزی جهت استقلال امور مالی واحد ها

۱۲- تلاش در جهت حذف یا کاهش صدور فیزیکی تعرفه های درمانی ومکانیزه کردن وصول در آمد در مابقی واحدها

۱۳- ارزیابی مستمر امور مالی واحدها واستفاده از بازخورد آن در جهت رفع نارسایی ها ونواقصات

۱۴- هماهنگی وهمکاری و تعامل با وزارتخانه، سازمان ها وارگانهای نظارتی و حسابرس مستقل هیات امناء

۱۵- برنامه ریزی جهت وصول بموقع مطالبات دانشگاه، اعتبارات ابلاغی

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۵