مدیر تشکیلات، آموزش و بودجه

سعادت جلیلی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت
تلفن تماس: 33522264 - 045
پست الکترونیکی: modiriat.bodjeh@arums.ac.ir

 

مدیریت بودجه و تشکیلات یکی از واحدهای تابعه معاونت پشتیبانی دانشگاه است که اهم وظایف آن، برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه بودجه سالیانه دانشگاه، تطابق برنامه با بودجه و اعتبارات، تلفیق بودجه‌ پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی های دانشگاه، انجام امور مربوط به ساختار و تشکیلات دانشگاه ، آموزش بدو و ضمن خدمت کارکنان و اصلاح و بهبود روشهای انجام کار و افزایش بهره‌وری می‌باشد.

 

شرح وظایف:

انجام مطالعات و اقدامات لازم درزمینه روشهای نوین سازماندهی منابع مالی درجهت نیل به هدفهای نهائی دانشگاه.

نظارت براجرای مقررات بودجه از طریق ارائه پیشنهاد های لازم ونظارت بر نحوه هزینه کرد.

مطالعه و بررسی طرحهای طبقه بندی مشاغل و رشته های شغلی و نظارت بر اجرای آن.

همکاری و هماهنگی با مدیریت امور نیروی انسانی در زمبنه استخدام ، انتقال،احکام.

تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه براساس سیاستها وضوابط بودجه کل کشور.

مطالعات و انجام روشهای نوین سازماندهی واحدها و بهبود روشهای انجام کار.

برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش کوتاه مدت کارکنان.

مطالعه وبررسی بهبود روشها وبازده منابع موجود در دانشگاه.

نظارت بر اجرای صحیح ضوابط انتخاب وانتصاب مدیران.

برگزاری جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل.

مطالعه وتحلیل روشهای کاهش هزینه های دانشگاه.

ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحد های تابعه.

تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی کارکنان.

تهیه و تنظیم فرم مشخصات شغل و شاغل.

ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت.

ارزیابی گروههای تخصصی و تحقیقی.

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۵