مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

مهدی قاسمی خادمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۰۹۷-۰۴۵

تلفن داخلی: ۲۱۵۳؛ تلفنخانه: ۵۳-۳۳۵۲۲۲۴۷- پیش شماره ۰۴۵

 

شرح وظایف

 

سوابق کاری:

  • مدیر مرکز آموزشی و درمانی دکتر فاطمی اردبیل (سانتر ترومای استان)
  • بازرس حوزه معاونت درمان دانشگاه
  • کارشناس EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان
  • مسئول تدارکات مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان

مسئولیتهای فعلی:

  • مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
  • رئیس کمیته انضباط کار دانشگاه
  • رئیس کمیته تصادفات و تعمیرات خودرویی دانشگاه
  • کارشناس خبره قیمت گذاری دانشگاه
  • دبیر کمیته امور ورزشی دانشگاه
آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۶