امور مالی ستاد مرکزی

رئیس امور مالی ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: علی کاظمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت

شماره تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۲۱۸۵-۰۴۵

شماره تلفن داخلی: ۲۲۳۸

 

شرح وظایف:

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۶