معاون مدیر منابع انسانی

مژگان خانبابازاده

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت

شماره تلفن: ۳۳۵۲۲۰۹۵-۰۴۵

داخلی: ۲۲۵۱

 

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۶