مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

 

 

منصور ناصری اصل

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۲۲۲۸۰

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۳۹۷