مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

 

 

منصور ناصری اصل

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۲۱۴۱۹

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۶