بایگانی پرسنلی

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی داخلی
معصومه جوادی مسئول بایگانی لیسانس ۲۲۶۱
لیلا محرمی سرپرست بایگانی دیپلم ۲۲۶۰
زهرا فاتحی متصدی بایگانی دیپلم ۲۲۶۰
خاطره لطفی متصدی بایگانی دیپلم ۲۲۶۰

شرح وظایف:

۱- حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده

۲- پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۵