کمیته تصادفات و تعمیرات دانشگاه

رئیس کمیته: مهدی قاسمی خادمی

رئیس امور مالی: علی کاظمی

نماینده بودجه: قربان صادقی

دبیر کمیته: سید رضی فاطمی

کارشناس فنی: حیدر کمالی و ارصلان محجوب

سرپرست نقلیه: عسگر خسروی

 

شرح وظایف:

۱- اخذ مدارک و مستندات خودروهای تصادفی یا خودروهایی که نیاز به تعمیرات اساسی دارند.

۲- جمع آوری اطلاعات و بررسی سوابق خودروهای معرفی شده به کمیته

۳- دعوت از اعضای کمیته و تشکیل جلسه بررسی و اختصاص هزینه

۴- تهیه صورتجلسه کمیته تصادفات و تعمیرات و امضای حاضرین در جلسه

۵- ابلاغ صورتجلسه به واحدهای درخواست کننده کمیته تصادفات و تعمیرات

 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۷