گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

رئیس گروه تشکیلات، آموزش و طبقه بندی مشاغل

بهزاد صدیق نیا

مدرک تحصیلی: لیسانس

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۶۵

داخلی: ۲۳۲۲

 

کارشناسان گروه تشکیلات، آموزش و طبقه بندی مشاغل

نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مدرک تحصیلی شماره تلفن داخلی
حافظ قاسمی فهیم کارشناس مسئول تشکیلات لیسانس ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۶۵ ۲۳۲۴
عباس جمالی کارشناس تشکیلات لیسانس ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۶۵ ۲۳۲۳

شرح وظایف:

۱- تطبیق پست سازمانی احکام صادره اعم از استخدام، انتقال، انفصال، تغییر عنوان، بازنشستگی و همکاری لازم با مدیریت امور نیروی انسانی در زمینه استخدام.

۲- تهیه چارت پیشنهادی برای واحدها یا ادارات و قسمتهای جدید التأسیس و انجام امورات مربوط به آن جهت تصویب.

۳- بررسی چارت تشکیلاتی و پستهای بلا تصدی موجود و زمینه تبدیل آن منطبق با نیازهای روز دانشگاه

۴- انجام روشهای نوین سازماندهی واحدها و بهبود روشهای انجام کار.

۵- ایجاد ارتباط با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی. برگزاری آزمونهای دوره های غیر حضوری.

۶- احتساب سنوات خدمت کارکنان و تجربه. تهیه و تنظیم فرم مشخصات شغل و شاغل.

۷- اعمال مدرک تحصیلی. نظارت بر اجرای صحیح ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران.

۸- بررسی پیشنهادات واصله از معاونتهای مختلف دانشگاه جهت ایجاد پستهای جدید.

۹- برگزاری کمیته های آموزشی برای بررسی و تصویب دوره های پیشنهادی.

۱۰- تهیه شرح وظایف کارکنان با همکاری کارشناسان معاونتهای مربوطه.

۱۱- نیاز سنجی آموزشی و گرد آوری کلیه نیازهای آموزشی از معاونتها.

۱۲- شرکت در جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل.

۱۳- احتساب تجربه کارکنان جهت ارتقاء رتبه وطبقه کارکنان.

۱۴- تدوین و برگزاری دوره های آموزشی و صدور گواهینامه

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۵