مسئول دفتر مدیر منابع انسانی

میرنادر جعفری

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۰۹۴

داخلی: ۲۱۵۲

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۵