اداره اعتبارات

رئیس اداره اعتبارات

محمد شرافتخواه

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت دولتی

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۸۹

داخلی: ۲۳۰۵

 

کارشناسان اداره اعتبارات

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن داخلی
مهر انگیز نجفی
فوق دیپلم نرم افزار
حسابدار اداره اعتبارات
۲۳۰۴
ثریا فرزانه
لیسانس حسابداری
کارشناس اداره اعتبارات
۲۳۰ ۴
 
شرح وظایف:

۱- بررسی و تعیین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید ویا منجر به پرداخت می شود

۲- تائید اسناد پرداخت یا ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین با توجه به نظام نوین مالی جدید دانشگاه

۳- ممهور نمودن کلیه مدارک وضمائم مربوط به تامین اعتبار به مهر ««تامین اعتبار شد»».

۴- گرد آوری منبع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تامین اعتبار اقلام درخواستی

۵- اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ وتخصیص بودجه

۶- نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات

۷- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم.

۸-پ ا سخگویی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب ودریافتی.

۹- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف، آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۵