حسابداری بازنشستگان

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
حمداله اکبریان
فوق دیپلم
رئیس امور مالی بازنشستگان
۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۴۹
۲۳۱۰
 

مشاهده شرح وظایف

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۸۰۱