حسابداری بازنشستگان

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
حمداله اکبریان
فوق دیپلم
رئیس امور مالی بازنشستگان
۰۴۵۳۳۵۲۱۴۱۸
۲۳۱۰
ثریا فرزانه
لیسانس حسابداری
کارشناس
۰۴۵۳۳۵۲۱۴۱۸
۲۳۰۰
 

مشاهده شرح وظایف

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۳۶۸