شرح وظایف مهندسین گروه فنی

تعداد بازدید:۳۷۲۲

کارشناس ناظر برق:

 1. نظارت بر پروژه های عمرانی دانشگاه در سطح استان
 2. پیگیری تهیه نقشه و مشخصات تاسیسات برقی پروژه های عمرانی دانشگاه
 3. پیگیری متره و برآورد آیتمهای تاسیساتی پروژه های احداثی
 4. رسیدگی صورت وضعیت های پروژه های عمرانی تحت نظارت
 5. پیگیری و نظارت سایر امور محوله تحت نظر مسئول مربوطه

کارشناس ناظر تاسیسات:

۱. نظارت بر پروژه های عمرانی دانشگاه در سطح استان

۲. پیگیری تهیه نقشه و مشخصات تاسیسات مکانیکی پروژه های عمرانی دانشگاه

۳. پیگیری متره و برآورد آیتمهای تاسیساتی پروژه های احداثی

۴. رسیدگی صورت وضعیت های پروژه های عمرانی تحت نظارت

۵. پیگیری و نظارت سایر امور محوله تحت نظر مسئول مربوطه

کارشناس ناظر ساختمان:

 1. نظارت بر پروژه های عمرانی دانشگاه در سطح استان
 2. پیگیری تهیه نقشه و مشخصات سازه ای پروژه های عمرانی دانشگاه
 3. پیگیری متره و برآورد آیتمهای ساختمانی پروژه های احداثی
 4. رسیدگی صورت وضعیت های پروژه های عمرانی تحت نظارت
 5. پیگیری و نظارت سایر امور محوله تحت نظر مسئول مربوطه

کارشناس ناظر معماری:

 1. نظارت معماری بر پروژه های عمرانی دانشگاه در سطح استان
 2. پیگیری تهیه نقشه و مشخصات معماری و تاسیساتی پروژه های عمرانی دانشگاه
 3. پیگیری متره و برآورد آیتمهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه های عمرانی
 4. طراحی معماری کلیه پروژه های احداثی در صورت عدم مشاور
آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۵