کارشناسان دفتر فنی و مهندسی

تعداد بازدید:۳۰۹۶
نام و نام خانوادگی عنوان پست مدرک تحصیلی شماره تلفن داخلی شرح وظایف
داریوش جامعی معاون دفتر فنی لیسانس عمران ۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۲ ۲۲۶۰ مشاهده
رحیم اسلام پناهی ناظر ساختمان لیسانس عمران ۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۲ - مشاهده
مهدی ذاکر توسلی ناظر ساختمان لیسانس عمران ۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۱ - مشاهده
کاظم امام قلیزاده ناظر ساختمان فوق لیسانس مدیریت اجرایی ۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۱ ۲۱۹۲ مشاهده
بهنام خوش باطن ناظر مکانیک لیسانس مکانیک ۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۱ ۲۱۹۲ مشاهده
فرزاد رضازاده ناظر ساختمان لیسانس عمران ۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۲ ۲۱۴۰ مشاهده
علی اکبر خلوصی ناظر برق لیسانس برق ۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۲ ۲۱۳۹ مشاهده
حسین دباغ لطفی ناظر تأسیسات فوق دیپلم تأسیسات ۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۲ - مشاهده
علی شیرین پور ناظر تأسیسات لیسانس تأسیسات ۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۱ - مشاهده
توحید احمد نیا دبیرخانه دفتر فنی دیپلم برق ۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۱ - مشاهده

 

آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۳۹۶