قوانین-آئین نامه ها-بخشنامه ها و دستورالعملها

پیوست آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها
قانون ارتقای بهره وری کارکنان
دستورالعمل پذیرش و استخدام بهورز
دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی
دستورالعمل تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی
دستورالعمل کسور ایام مرخصی بدون حقوق
دستورالعمل مرخصیهای استحقاقی، استعلاجی
دستورالعمل مرخصیهای استحقاقی، استعلاجی و مراقبت، شیردهی و بدون حقوق
دستورالعمل اجرایی استفاده از مأموریت آموزشی
آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی
دستورالعمل مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمانی
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها
طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی
موافقتنامه های سال ۱۳۹۶

 

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۷۰۲