مناقصات و مزایدات دانشگاه

اگهی مناقصه عمومی پروژه تکمیل پایگاه شهری شماره ۶ امیدی شهرستان پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث خوابگاه ۴۰۰ نفره دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
آگهی مناقصه عمومی تکمیل بخش جنرال بیمارستان ولیعصر عج مشکین شهر مشاهده آ گهی مشاهده اسناد NEW
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث سه واحد مسکن متخصصین مشکین شهر مشاهده آ گهی مشاهده اسناد NEW
آگهی مناقص عمومی پروژه احداث نه واحد مسکن متخصصین گرمی مشاهده آ گهی مشاهده اسناد NEW
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث سه واحد مسکن متخصصین پارس آباد مشاهده آ گهی مشاهده اسناد NEW
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث شش واحد مسکن متخصصین بیله سوار مشاهده آ گهی مشاهده اسناد NEW
آگهی تنظیفات بیمارستانها مشاهده آ گهی مشاهده اسناد NEW
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای اداره مستقل اورژانس پارس آباد مشاهده آ گهی مشاهده اسناد NEW
آگهی تأسیسات بیمارستان شهداء پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اگهی مناقصه آشپز خانه پارس آباد مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای پروژه محمد کندی پارس آباد مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای پروژه نیارق نمین مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی خرید تجهیزات استیل بیمارستان شهدا پارس آباد مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای آشپزخانه مشکین شهر مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث طبقه سوم دانشکده داروسازی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث سردرب و ساختمان نگهبانی مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای ثمرین مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای خرید خدمات بیمارستان امام رضا (ع) مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشت شماره ۷ مشکین شهر مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای فیروزآباد شهرستان کوثر مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای سرچم شهرستان کوثر مشاهده اگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای ثمرین شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی مناقصه یک مرحله‌ای خدمات مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه خرید دستگاه DLS مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کوثر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای خرید خدمات و تنظیفات مرکز آموزشی و درمانی بوعلی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید بار دوم مناقصه یک مرحله‌ای تجدید کابینت آزمایشگاه دانشکده پزشکی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی خرید خدمات واحدهای تابعه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای خدمات سلامت مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای مرکز جامع خدمات سلامت عنبران مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای اداری مشاهده آگهی

مشاهده اسناد

آناالیز

END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای پرستاری مشاهده آگهی

مشاهده اسناد

آنالیز

END
آگهی مناقصه خرید دستگاه DLS مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای تجدید سکوبندی آزمایشگاه دانشکده پزشکی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه ساختمان کتابخانه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای زهرا کندی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای شعبان مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه ایجاد بخش جنرال بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی تجدید مناقصه یک مرحله‌ای اداره مستقل اورژانس پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای آشپزخانه دانشجویی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات تنظیفات بیمارستان‌های تابعه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشاده آگهی مشاهده اسناد END
آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۷