مناقصات و مزایدات دانشگاه

مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
مناقصه خرید خدمات تنظیفات بیمارستانهای تابعه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشاده آگهی مشاهده اسناد END
مدارک جذب سرمایه گزار حقیقی برای پروژه MRI شهرستان پارس آباد (بصورت BOT) مشاهده آگهی مشاهده مدارک END
مدارک جذب سرمایه گزار حقوقی برای پروژه MRI شهرستان پارس آباد (بصورت BOT) مشاهده آگهی مشاهده مدارک END
مناقصه پروژه ساخت و نصب کابینت و میز آزمایشگاه های دانشکده پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات تنظیفات از بخش غیر دولتی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات تنظیفات از بخش غیر دولتی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه احداث پروژه ساختمان پایگاه مسکن مهر پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه احداث پروژه ساختمان پایگاه شهری شماره ۶ امیدی پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه احداث پروژه ساختمان پایگاه مسکن مهر نمین مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی آقا باقر اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی کوجنق مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی شماره ۲ خلخال مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث پانسیون زیوه (گرمی) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث پانسیون مرکزی هیر (اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی و درمانی شماره ۲۹ اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی و درمانی کارشناسان (اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی رحیم طیار (اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی میر اشرف (اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کوثر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات از بخش غیر دولتی (نگهبانی و سرایدار) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشت شهری شماره ۲ مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث پایگاه بهداشت شماره ۸ مسکن مهر مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز روستایی فخرآباد شهرستان مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز روستایی نقدی علیا شهرستان مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث ساختمان ستاد شبکه بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی برندق خلخال مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی و شهری شماره ۲ شهرستان خلخال مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث خانه های بهداشت، دیک داش، ایستی باغچه، لکوان، ملالار، انگوت لار شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستائی دیمان نیر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستائی نورمحمد کندی پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز شهری و روستایی ۲ (۲۲ بهمن) شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی آقا باقر شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی شهید رجایی شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی حسن باروق شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث خانه های بهداشت قشلاق حیدر، بابک، عزیز کندی، خانعلی کندی، ولی ممیلر بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستائی قره قیه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستائی کوجنق مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی مشیران مشگین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تمدید تاریخ تسلیم اسناد به دبیرخانه پروژهای پایگاه های سلامت و مراکز بهداشتی مشاهده متن   END
تجدید مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شبکه بهداشت و درمان پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی باکری (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی روستائی ثمرین (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی روستائی خلیل آباد (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی روستائی خیارک (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان پایگاه سلامت مسکن مهر شام اسبی (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان پایگاه سلامت دانش آباد (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی باکری (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت کولانکوه، گورادل و کمی آباد مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت قره تپه ملک لر، ایمان قوی سی، حسین آقاسواد، الم لو مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه خرید کیف بهداشتی برای بیمارستانهای تابعه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۶