مناقصات و مزایدات دانشگاه

پروژه ساختمان کتابخانه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای زهرا کندی شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
پروژه احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای شعبان مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
پروژه ایجاد بخش جنرال بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
آگهی تجدید مناقصه یک مرحله‌ای اداره مستقل اورژانس پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
آگهی مناقصه یک مرحله‌ای آشپزخانه دانشجویی مشاهده آگهی مشاهده اسناد NEW
مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات تنظیفات بیمارستان‌های تابعه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه اجرای آسفالت پارکینگ ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشاده آگهی مشاهده اسناد END
مدارک جذب سرمایه گزار حقیقی برای پروژه MRI شهرستان پارس آباد (بصورت BOT) مشاهده آگهی مشاهده مدارک END
مدارک جذب سرمایه گزار حقوقی برای پروژه MRI شهرستان پارس آباد (بصورت BOT) مشاهده آگهی مشاهده مدارک END
مناقصه پروژه ساخت و نصب کابینت و میز آزمایشگاه‌های دانشکده پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات تنظیفات از بخش غیر دولتی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات تنظیفات از بخش غیر دولتی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه احداث پروژه ساختمان پایگاه مسکن مهر پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه احداث پروژه ساختمان پایگاه شهری شماره ۶ امیدی پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه احداث پروژه ساختمان پایگاه مسکن مهر نمین مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی آقا باقر اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی کوجنق مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی شماره ۲ خلخال مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث پانسیون زیوه (گرمی) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث پانسیون مرکزی هیر (اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی و درمانی شماره ۲۹ اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی و درمانی کارشناسان (اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی رحیم طیار (اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی میر اشرف (اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات از بخش غیر دولتی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کوثر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه خرید خدمات از بخش غیر دولتی (نگهبانی و سرایدار) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشت شهری شماره ۲ مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث پایگاه بهداشت شماره ۸ مسکن مهر مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز روستایی فخرآباد شهرستان مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز روستایی نقدی علیا شهرستان مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث ساختمان ستاد شبکه بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی برندق خلخال مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی و شهری شماره ۲ شهرستان خلخال مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث خانه‌های بهداشت، دیک داش، ایستی باغچه، لکوان، ملالار، انگوت لار شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دیمان نیر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی نورمحمد کندی پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز شهری و روستایی ۲ (۲۲ بهمن) شهرستان گرمی مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی آقا باقر شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی شهید رجایی شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی حسن باروق شهرستان اردبیل مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث خانه‌های بهداشت قشلاق حیدر، بابک، عزیز کندی، خانعلی کندی، ولی ممیلر بیله سوار مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی قره قیه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی کوجنق مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی مشیران مشکین شهر مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تمدید تاریخ تسلیم اسناد به دبیرخانه پروژه‌ای پایگاه‌های سلامت و مراکز بهداشتی مشاهده متن   END
تجدید مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شبکه بهداشت و درمان پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی باکری (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی روستایی ثمرین (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی روستایی خلیل آباد (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی روستایی خیارک (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان پایگاه سلامت مسکن مهر شام اسبی (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان پایگاه سلامت دانش آباد (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی باکری (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی مناقصه پروژه احداث خانه‌های بهداشت کولانکوه، گورادل و کمی آباد مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث خانه‌های بهداشت قره تپه ملک لر، ایمان قوی سی، حسین آقاسواد، الم لو مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه خرید کیف بهداشتی برای بیمارستان‌های تابعه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۶