مناقصات و مزایدات دانشگاه

تمدید تاریخ تسلیم اسناد به دبیرخانه پروژهای پایگاه های سلامت و مراکز بهداشتی مشاهده متن   END
تجدید مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شبکه بهداشت و درمان پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی باکری (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی روستائی ثمرین (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی روستائی خلیل آباد (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی روستائی خیارک (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان پایگاه سلامت مسکن مهر شام اسبی (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان پایگاه سلامت دانش آباد (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی باکری (شهرستان اردبیل) مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
اصلاحیه آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت کولانکوه، گورادل و کمی آباد مشاهده آ گهی مشاهده اسناد END
مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت قره تپه ملک لر، ایمان قوی سی، حسین آقاسواد، الم لو مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مشاهده آگهی مشاهده اسناد END
تجدید مناقصه خرید کیف بهداشتی برای بیمارستانهای تابعه دانشگاه مشاهده آگهی مشاهده اسناد END