معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر محمدصادق سلطان محمدزاده

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۰۹۱

فاکس: ۰۴۵۳۳۵۲۲۰۹۲

داخلی: ۲۱۲۰

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، مسئول تأمین و توسعه منابع انسانی، فیزیکی، مالی و ایجاد بستر مناسب برای پشتیبانی از واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دانشگاه در راستای تحقق اهداف دانشگاه می باشد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۵