اخبار

کسب گواهینامه جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کسب گواهینامه جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کسب گواهینامه جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتر بهزاد داورنیا معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با تلاشها و زحمات ارزشمند مجموعه همکاران و مدیریت امور مالی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کسب رتبه مطلوبیت در صورت حسابهای مالی که در چهار سال متوالی اتفاق افتاده است، برای "اولین" بار موفق به اخذ گواهینامه معتبر "جایزه ملی مدیریت مالی ایران" در هشتمین دوره برگزاری مراسم شد.

ادامه مطلب