فرم ارائه پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فرم پیشنهادات
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • مدرک و رشته تحصیلی*نام کامل
  2
 • واحد سازمانی*نام کامل
  3
 • عنوان پست سازمانی*نام کامل
  4
 • تلفن تماس*نام کامل
  5
 • E-mail*نام کامل
  6
 • 7
 • تذکر : اگر پیشنهاد بصورت گروهی مطرح میشود ذکر اسامی و امضاء تمامی همکاران و میزان مشارکت هر کدام (بصورت درصد) مورد تقاضا است.
  8
 • برای پیشنهادات گروهی اسامی سایر افراد ذکر شود*نام کامل
  9
 • عنوان پیشنهاد*نام کامل
  10
 • لطفا مشخص فرمایید پیشنهاد شما منجر به کدامیک از نتایج زیر خواهد شد:*فقط یکی انتخاب کنید
  تسهیل امور و روشهای انجام کار (ارتقا کیفیت ؛ بهره وری و یا صرفه جویی در زمان)
  صرفه جویی در منابع (فیزیکی – انسانی – مالی – اطلاعاتی)
  بهبود روابط و مناسبات سازمانی ، انسانی و رضایت مشتری
  سایر موارد(ذکر شود)
  11
 • لطفا روش و نحوه اجرای پیشنهاد را توضیح دهید*
  12
 • لطفا وضعیت موجود و مشکلات آن را توضیح دهید*
  13
 • لطفا اثرات و نتايج حاصل از پیشنهاد را در کوتاه مدت و دراز مدت توضیح دهید*
  14
 • لطفا دقیقا مشخص نمایید مجری و محل اجرای پیشنهاد چه کسی و یا کجا خواهد بود*
  15
 • لطفا منابع مورد نياز براي اجراي پيشنهاد و اينکه چه تضميني براي اجرايي شدن آن لازم است را توضيح دهيد*
  16
 • آیا سازمان یا واحد دیگری را سراغ دارید که پیشنهاد یا طرح مشابهی را اجرا نمایند*
  17
 • - سایر توضیحات ضروری*
  18