دکتر بهزاد داورنیا
رشته تحصیلی: متخصص ژنتیک پزشکی
مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم تشریحی و پاتولوژی
سمت اجرایی: معاون توسعه مدیریت و منابع
تلفن: ۳۳۵۲۲۰۹۱-۰۴۵
پست الکترونیکی (اداری) poshtibani@arums.ac.ir
پست الکترونیکی (شخصی) sadeghsmz@arums.ac.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، مسئول تأمین و توسعه منابع انسانی، فیزیکی، مالی و ایجاد بستر مناسب برای پشتیبانی از واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دانشگاه در راستای تحقق اهداف دانشگاه می‌باشد.