خدمات و آزمایش‌های سطوح آزمایشگاه‌های بهداشتی

واحد پذیرش و نمونه گیری

(نمونه برداری و ارسال ایمن و امن نمونه)

آزمایشگاه سطح ۱

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی / شهری دارای آزمایشگاه

آزمایشگاه سطح ۲

مرکز بهداشت شهرستان / استان

پذیرش و نمونه گیری جهت انجام آزمایشهای قابل نمونه گیری و انجام درخواستی پزشک خانواده

 • آزمایش CBC و شمارش افتراقی سلول های خونی
 • هموگلوبین
 • هماتوکریت
 • گروه خون Blood Group & Rh
 • قند خون ناشتا( FBS )
 • آزمایش Glucose Chalenge Test(GCT)
 • آزمایش Oral Glucose Tolerance Test(OGTT)
 • آزمایش قند ۲ ساعتبعد از غذا 2hPP))
 • آزمایش Serum BUN
 • آزمایش Serum Creatinin
 • آزمایش Serum Cholesterol
 • آزمایش Serum Triglyceride
 • آزمایش Serum HDL-Cholesterol
 • آزمایش Serum LDL-Cholesterol (در صورتیکه Serum HDL-Cholesterol انجام نشود)
 • آزمایش Serum SGOT
 • آزمایش Serum SGPT
 • آزمایش کیفی تشخیص حاملگی
 • آزمایش Serum RPR/VDRL
 • سدیمانتاسیون ( ESR )
 • آزمایش ( -Stool Examination(Ova/Parasite
 • آزمایش خون مخفی در مدفوع occult blood
 • آزمایش آنالیز کامل ادرار
 • آزمایش کشت ادرار
 • رایت
 • ویدال
 • لام خون محیطی (تشخیص سالک و مالاریا)

کلیه خدمات آزمایشگاههای سطج ۱ به علاوه:

 • بیلیروبین مستقیم و توتال
 • آزمایش Uric Acid
 • آزمایش HbA2
 • آهن
 • ظرفیت اتصال آهن ( TIBC )
 • شمارش رتیکولوسیت
 • کومبس رایت (Coombes Wright)
 • 2- مرکاپتواتانول (2ME)
 • آزمایش کمّی Beta-HCG سرم
 • آزمایش کومبس غیرمستقیم
 • بررسی اسمیر مستقیم خلط از نظر سل
 • کشت مدفوع (Salmonella, Shigella, E.Coli, Eltor)
 • آزمایش TSH (غربالگری نوزادان CH )-مادر باردار
 • آزمایش T4
 • اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین (غربالگری نوزادان PKU )
 • ESR
 • آزمایش HbA1c
 • آزمایش HIVAb
 • آزمایش HBsAg
 • آزمایش HBsAb
 • آزمایش HCVAb
 • آزمایش Ca/P
 • آزمایش Na/K
 • Serum ALP
 • آزمایش DAT برای تشخیص کالازار (مربوط به مناطق آندمیک اعلام شده توسط مدیریت بیماریهای واگیر)

کلیه نمونه های گرفته شده باید در اسرع وقت و با رعایت اصول ایمنی وزنجیرهسرد (طبق دستورالعمل پیوست شده روش استاندارد انتقال نمونه) به آزمایشگاهطرف قرارداد (آزمایشگاه هایبهداشتی-درمانی سطوح بالاتر و یا آزمایشگاه بیمارستان وآزمایشگاههایخصوصیتائید شده) ارسالگردند.

در واحدهای پذیرش و نمونه گیری کلیهوسایل حفاظت فردی لازم (مطابق دستورالعمل مربوط به اجرای برنامه ایمنیوبهداشتدرآزمایشگاه) جهت فرآیند نمونه گیری و نیز ارسال امن و ایمن نمونه بایدتهیهشده و مورد استفاده قرار گیرد.

 

 
آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۷