معرفی واحد سلامت کار

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

پست الکترونیک

شماره داخلی

شماره مستقیم

مهندس لیلا راستگو رییس گروه سلامت کار La.rastgoo@staff.arumsac.ir  

33522216

 

 

شرح وظایف واحد سلامت کار:

 1. تعیین خط مشی وسیاست های کلی برنامه های سلامت کار و هدایت اجرای سیاست ها و برنامه های سلامت کار در سطح دانشگاه
 2. برنامه ریزی، نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه های سلامت کار در واحدهای تابعه دانشگاه
 3. شناسایی، ارزیابی، اندازه گیری و کنترل عوامل زیان اور محیط کار
 4. هماهنگی و جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی برای اجرای بهینه برنامه های سلامت کار ابلاغی از وزارت بهداشت
 5. نظارت وهمکاری با موسسات تحقیقاتی منطقه درزمینه بررسی عوامل زیان آورمحیط کارواجرای آن
 6. بررسی وشناخت کارهای سخت وزیان آور درحرف گوناگون وتعیین اولویتها جهت اجرای برنامه
 7. برنامه ریزی و تعیین اهداف مربوط به اجرای فرایندهای بهداشت حرفه ای در زمینه عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و بیولوژیکی محیط کار
 8. نظارت وپیگیری درامر تاسیس، راه اندازی خانه های بهداشت کارگری - مراکز بهداشت کار- کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای مشمول
 9. همکاری در تعیین نیازهای آموزشی و مهارتی کارکنان شاغل در واحد بهدشت حرفه ای به منظور ارتقاء دانش و توانمند سازی کارکنان
 10. نظارت و پایش بر شرکتها و اموزشگاههای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
 11. نظارت کمی و کیفی بر آزمایشگاه خدمات بهداشت حرفه ای
آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۷