معرفی واحد بیماری‌های غیرواگیر

شرح وظایف رئیس گروه بیماری های غیر واگیر

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

پست الکترونیک

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر نغمه خلیق

رییس گروه مبارزه با بیماری های غیر واگیر

n.khalig@arums.ac.ir

2248

33522175

دکتر علی اکبر مرتضی زاده

کارشناس سرطان، سوانح و حوادث

 

۲۴۳۷

۳۳۵۲۲۱۷۵

دکتر شبنم آزادخانی

کارشناس برنامه قلب و عروق، دیابت، آسم و پوکی استخوان

 

۲۲۷۵

۳۳۵۲۲۱۷۵

خانم مینا مهاجر ممتاز

کارشناس تلاسمی و فنیل کتونوری، برنامه غربالگری هیپوتروئیدی نوزادن، تحرک بدنی

 

۲۲۷۵

۳۳۵۲۲۱۷۵

 

شرح وظایف واحد:

 1. بررسی وضعیت موجود، شناسایی مشکلات و تعیین اولویت ها و ارائه راهکارها و اتخاذ استراتژی های مناسب برای حل مشکلات
 2. تهیه و تدوین برنامه های استراتژیک وجامع عملیاتی با همکاری کارشناسان گروه
 3. مشارکت در برنامه ریزی و تنظیم برنامه تفصیلی و اجرایی سالیانه بیماریها ی غیرواگیردر قالب سیاستهای کشوری و منطقه ای
 4. بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش میزان دسترسی جامعه به خدمات مراکز بهداشتی درمانی در زمینه برنامه های بیماریهای غیر واگیر
 5. مطالعه و بررسی و اولویت بندی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر براساس مناطق جغرافیایی، گروههای سنی، شغلی و برمبنای میزان بروز، شیوع و باربیماریهای غیرواگیر
 6. هماهنگ نمودن برنامه های کارشناس مسئول و سایر کارشناسان گروه و نظارت برفعالیت آنها در زمینه شرح وظایف
 7. نظارت برفعالیت واحدهای ستادی بیماریها در شهرستانها وتهیه و تنظیم برنامه های نظارتی برای کارشناسان جهت نظارت برفعالیتهای محیطی بیماریها در شهرستانها تابعه
 8. تهیه و تنظیم وارائه پسخوراندهای بازدیدها و ارزشیابی فعالیتها
 9. نظارت بر جمع بندی آمارهای مربوط به بیماریهای غیرواگیرو ارسال آن به مرکز مدیریت بیماریها

۱۰- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی در جهت ارتقای میزان آگاهی پرسنل و توانمند ساختن آنها

۱۱- تشکیل کمیته های مرتبط با شرح وظائف بیماریهای غیرواگیرو عضویت در کمیته های مزبور و سایر کمیته های مرتبط با فعالیتهای بیمارهای غیرواگیر و استفاده از تجارب طرح های اجرایی وتحقیقاتی در تدوین برنامه ها

۱۲- انجام مکاتبات با مرکز مدیریت بیماریها و تهیه پاسخ به نامه های واصله در زمینه بیماریهای غیرواگیر

۱۳- دریافت عملکرد بصورت سه ماهه از کارشناسان گروه و تهیه گزارش عملکرد سه ماهه و ارائه به مقامات مافوق

۱۴- هماهنگی لازم در زمینه دریافت اعتبارات لازم از مرکز مدیریت بیماریها و نظارت برتقسیم و هزینه کرد آنها

۱۵- اجرا یا مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه برنامه ها ی بیماریهای غیرواگیر

۱۶- اجرای دستورات مقامات ما فوق در زمینه های شغلی

شرح وظایف کارشناس بیماری های غیر واگیر

 1. جمع آوری اطلاعات و آمار و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح استان و تعیین نیازها و اولویت های منطقه
 2. انعکاس و ارسال اطلاعات و آمار بدست آمده به مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح در صورت درخواست
 3. مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه در راستای سیاستهای مرکز مدیریت بیماریهای وزارت و نیازها و اولویتها
 4. پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه ها جهت مبارزه و مراقبت از بیماریهای غیرواگیر منطقه بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه و اولویتها
 5. مشارکت در انجام طرح های نیاز سنجی برای تشخیص نیازهای آموزشی عموم مردم و پرسنل
 6. مشارکت در برنامه ریزی آموزشی، تهیه متون و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مربوطه جهت آموزش همگانی، آموزش کارکنان و پزشکان
 7. شرکت در اجرای طرح های کشوری مبارزه و مراقبت از عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر ابلاغی از مرکز مدیریت بیماریهای وزارت
 8. تعیین و برآورد تجهیزات و تدارکات لازم برای اجرای طرح ها و برنامه های کشوری مبارزه با بیماریهای غیر واگیر در سطوح محیطی
 9. تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر آنها
 10. نظارت و بازدیدهای منظم از واحدها در رابطه با نحوه مقابله با بیماریهای غیر واگیر و نحوه اجرای طرح ها و دستورالعمل های کشوری و منطقه ای در این رابطه
 11. اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه کنترل عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر و پیشگیری از این بیماریها
 12. گزارش تنگناها، موانع و نارسائیهای موجود جهت اجرای برنامه ها و پیشنهاد راه حل مناسب
 13. مشارکت در تشکیل کمیته های مختلف دانشگاهی، سمینارها و جلسات مرتبط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
 14. شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاههای علمی مرتبط
 15. تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و تحلیل شاخص ها و ارائه آن به مقامات و مسئولان مربوط
 16. همکاری در اجرای سایر دستورات
آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۷