معرفی واحد بهبود تغذیه سالم

مشخصات پرسنل واحد:

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

پست الکترونیک

شماره داخلی

شماره مستقیم

آرش سیادتی

رییس گروه بهبود تغذیه جامعه

a.siadati@arums.ac.ir

2381

 

 
شرح وظایف واحد:

۱. برنامه ریزی بهبود تغذیه در گروه های سنی کودکان، مادران باردار و شیرده، نوجوانان، جوانان، میانسالان، سالمندان

۲. سیاست گذاری بهبود امنیت تغذیه و غذایی و استقرار سند ملی تغذیه

۳. برنامه ریزی آموزش تغذیه و اصلاح الگوی غذایی جامعه

۴. سیاستگذاری و اجرای برنامه بهبود تغذیه در تحول سلامت

۵. تدوین مداخلات کاهش و کنترل ریز مغذی ها

۶. برنامه ریزی بهبود تغذیه در بیماری های غیر واگیر

۷. تدوین شاخص ها و تحلیل پنل مدیریتی استان و شهرستان

۸. طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی تغذیه جامعه و همکاری در طرح های کشوری

۹. مدیریت تغذیه در بلایا

۱۰. پایش، نظارت و ارزشیابی برنامه ها

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۶