معرفی واحد فناوری اطلاعات

مهندس کیوان وزیری

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

۲۳۸۱

۳۳۵۲۱۴۱۲