فراخوان جذب پزشک

فراخوان جذب پزشک عمومی

حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظر دارد جهت تکمیل ظرفیت نیروی پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی سطح استان با اولویت شهرهای پارس آباد، مشکین شهر-مغان با پزشکان عمومی در قالب برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی و در مراکز شهری اردبیل، مشکین شهر، پارس آباد و مغان در قالب برنامه شهری مبادرت به عقد قرارداد نماید.از پزشکان محترم متقاضی همکاری، دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر با شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای مذکور و یا ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (۰۴۵۳۱۵۵۲۳۱۹-۰۴۵۳۳۵۲۲۱۷۰-۰۹۱۴۴۵۴۷۵۶۰) تماس حاصل فرمایند.

لازم به ذکر است:

در مراکز شبانه روزی و بیتوته، پانسیون با تجهیزات کامل در اختیار پزشکان محترم قرار خواهد گرفت.

حقوق و مزایای پزشکان طرف قرارداد بر اساس آخرین دستورالعمل مرتبط و به موقع پرداخت خواهد شد.