آگهی جذب دندانپزشک

‌‌‌آگهی جذب دندانپزشک

 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای تکمیل کادر تیم سلامت در نظر دارد با تعداد ی از دندانپزشکان عمومی در چهار چوب مقررات و ضوابط بیمه روستائی و پزشک خانواده با حقوق و مزایای مکفی و شرایط ویژه قرارداد منعقد نماید.از دندانپزشکان محترم متقاضی عقد قرارداد خواهشمند است به گروه مدیریت شبکه و ارتقای سلامت مرکز بهداشت شهرستان اردبیل یا شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه استان مراجعه نمایند.

شماره تماس ۰۹۱۴۱۵۱۱۴۷۷-۰۴۵۳۱۵۵۲۳۱۹