میز خدمت الکترونیک

 

عنوان خدمت

کد خدمت

مراحل گردش کار

راهنمای میز خدمت- مدارک لازم - قوانین

شماره تماس مسئول مربوطه

نظر سنجی سوالات متداول

صدور پروانه‌ها و مجوزهای‌بهداشتی ساخت و ورود فرآورده های شیرخشک و غذای ویژه

۱۶۰۶۱۶۵۴۱۰۰

فلوچارت

 

 

نظر سنجی

صدور پروانه‌ها و مجوزهای‌بهداشتی ساخت و ورود فرآورده های دارو، مخدر و داروهای طبیعی

۱۶۰۱۱۶۵۴۱۰۱

 

 

 

نظر سنجی

صدور پروانه‌ها و مجوزهای‌بهداشتی ساخت و ورود فرآورده های مکمل تغذیه‌ای

۱۶۰۶۱۶۵۴۱۰۲

 

 

 

نظر سنجی

صدور پروانه ها و مجوزهای بهداشتی ساخت و روود فرآورده های ملزومات دارویی

۱۶۰۱۱۶۵۴۱۰۳

 

 

 

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده های آرایشی و بهداشتی وارداتی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۰

 

 

 

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده های تجهیزات پزشکی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۱

 

 

 

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده های دارو، مواد مخدر و داروهای طبیعی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۲

 

 

 

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده های شیرخشک و غذای ویژه

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۳

 

 

 

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده های غذایی و آشامیدنی وارداتی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۴

 

 

 

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده های مکمل تغذیه‌ای

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۵

 

 

 

نظر سنجی

ثبت الکترونیک فرآورده های ملزومات دارویی

۱۶۰۱۱۶۵۵۱۰۶

 

 

 

نظر سنجی

ردیابی و رهگیری و ایجاد کاتالوگ الکترونیک فرآورده های دارویی

۱۶۰۱۱۶۵۶۱۰۰

 

 

 

نظر سنجی

ردیابی و رهگیری و ایجاد کاتالوگ الکترونیک فرآورده های آرایشی و بهداشتی وارداتی

۱۶۰۱۱۶۵۶۱۰۱

 

 

 

نظر سنجی

ردیابی و رهگیری و ایجاد کاتالوگ الکترونیک فرآورده های غذایی و آشامیدنی وارداتی

۱۶۰۱۱۶۵۶۱۰۲

 

 

 

نظر سنجی

ردیابی و رهگیری و ایجاد کاتالوگ الکترونیک فرآورده های مکمل تغذیه‌ای وارداتی

۱۶۰۱۱۶۵۶۱۰۳

 

 

 

نظر سنجی

انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های شیرخشک و غذای ویژه

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۰

 

 

 

نظر سنجی

صدور مجوز ورود فرآورده های دارو، مخدر و داروهای طبیعی

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۱

 

 

 

نظر سنجی

انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های مکمل تغذیه‌ای

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۲

 

 

 

نظر سنجی

انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های ملزومات دارویی

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۳

 

 

 

نظر سنجی

انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های دارویی، مخدر و داروهای طبیعی

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۴

 

 

 

نظر سنجی

انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد اولیه دارویی

۱۶۰۶۱۶۵۷۱۰۵

 

 

 

نظر سنجی

نظارت، پایش و ارزیابی آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی

۱۶۰۴۱۶۵۸۱۰۰

 

 

 

نظر سنجی

بررسی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و مجاز

۱۶۰۴۱۶۵۸۱۰۱

فلوچارت

 

 

نظر سنجی

بررسی داروهای یارانه ای و تدوین لیست مربوطه

۱۶۰۶۱۶۵۹۱۰۰

 

 

 

نظر سنجی

انعقاد تفاهم نامه های دارویی برای بیماران خاص، مزمن و صعب العلاج

۱۶۰۶۱۶۵۹۱۰۱

 

 

 

نظر سنجی

تهیه و تأمین دارو ها و و اکسن ها و شیر خشک های متابولیک برای بیماران

۱۶۰۶۱۶۵۹۱۰۲

 

 

 

نظر سنجی

ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

۱۶۰۵۱۶۶۰۱۰۰

فلوچارت

 

 

نظر سنجی

خدمت اطلاع رسانی داروها و سموم از طریق سامانه ۱۴۹۰

۱۶۰۶۱۶۶۰۱۰۱

فلوچارت

 

 

نظر سنجی

ارتقاء، آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

۱۸۰۵۱۶۶۰۱۰۲

 

 

 

نظر سنجی

انجام تحقیق و پژوهش در زمینه غذا، دارو، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی

۱۶۰۵۱۶۶۱۰۰۰

 

 

 

نظر سنجی

نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

۱۶۰۶۱۶۶۲۰۰۰

 

راهنما

 

نظر سنجی

سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها

 

 

 

 

نظر سنجی

سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد ایران

 

 

 

 

نظر سنجی

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۷