دکتر محسن ارزنلو

سمت علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: باکتری شناسی پزشکی

سمت اجرائی: معاون غذا و دارو

شماره تلفن تماس: ۳۳۵۱۸۳۰۷-۰۴۵

پست الکترونیکی: moavenat.gazadaroo@arums.ac.ir

 

شرح وظایف معاونت غذا و دارو

نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسیس مراکز تولید، توزیع و نگهداری مواد داروئی، غذائی آرایشی و بهداشتی.

بررسی و تنظیم مدارک با توجه به ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید و توزیع مواد داروئی و غذائی، آرایشی و بهداشتی و ارسال آن به واحدهای ذیربط در ستاد وزارتخانه جهت رسیدگی و طرح موضوع درکمیسیون های قانونی.

 

اخبار