بسته آمایش سرزمینی،ماموریت گرایی و تمرکز زدایی و ارتقا توانمندی دانشگاه ها

اعضای کارگروه بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی و تمرکز زدایی و ارتقا توانمندی دانشگاه ها

دکترحامدزندیان

دکترمژگان خانبابازاده

دکتر حمداله پناهپور

دکتر محمد قاسم گلمحمدی

دکتر عزیز کامران

دکترمحمد مهرتک

مرضیه محمدی

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۷