بسته اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی

اعضای کارگروه بسته اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی

دکتر بهرام حافظی فرد

دکتراسماعیل فرزانه

دکتررسول ملاطفی

دکتر پرویز مولوی

دکترفرزاد احمدآبادی

دکترمحمد وکیلی

دکتر منوچهر براک

دکتر مهزاد یوسفیان

دکتر وحید عباسی

اهداف کارگروه:

۱) تشکیل کمیته خود ارزیابی

۲) خود ارزیابی بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای

۳) رفع نواقص اعتبار بخشی

۴) برگزار ی جلسات تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص چالش ها و راهکارها

۵) تشکیل کمیته خود ارزیابی

۶) خود ارزیابی بر اساس استانداردها و سنجه های اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی

۷) رفع نواقص و انجام مجدد خودارزیابی

۸) برگزاری جلسات تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص راهکارهای رفع چالش ها

۹) تهیه استاندارد اجرای فرآیندهای دارای اولویت رای هر گروه و تصویب استاندارد در شورای آموزشی و شورای EDC و شورای دانشگاه

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۷