بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

اعضای کارگروه آموزش مجازی

- دکترعبداله مهدوی

- دکترمهدی حیدرزاده

- دکترکمال ابراهیمی

-خانم مرضیه محمدی

 

اهداف کارگروه:

تدوین برنامه ارائه دروس و رشته ها بصورت مجازی

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۷