بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

اعضای کارگروه بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم

دکترمرتضی عالیقدر

مهدی حسین نژاد

صادقه حسین زاده

 

اهداف کارگروه: 

۱) طراحی برنامه های آموزشی تولید محور مبتنی بر نیاز های کشور

۲) استخراج عناوین پروژه های پژوهشی یا مشترک R&D میان دانشگاه و بخش صنعت و خدمات بر اساس نیاز کشور با ذکر اولویت

۳) ارائه راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۷