بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

۱) طراحی برنامه های آموزشی تولید محور مبتنی بر نیاز های کشور

۲) استخراج عناوین پروژه های پژوهشی یا مشترک R&D میان دانشگاه و بخش صنعت و خدمات بر اساس نیاز کشور با ذکر اولویت

۳) ارائه راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۹۶