بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

اعضای کارگروه بسته مرجعیت علمی

دکتراخوان اکبری

دکتر مسعود انتظاری اصل

دکتربهزاد داورنیا

دکتر بابک نخستین

دکتر حسن عدالتخواه

دکترسعید صادقیه اهری

دکتربهروز دادخواه

دکتر حمداله پناهپور

دکتر محسن سقا

دکتر اکبر پیرزاده

دکتر حامد زندیان

دکتر محمدعلی محمدی

دکتر ابوالفضل باقری

دکتر فرهاد پور فرضی

دکتر شهرام حبیب زاده

دکتر عزیز کامران

مهندس هادی صادقی

اهداف کارگروه: 

۱) تشکیل کارگروه خبرگان

۲) شناسایی حیطه های سرآمدی دانشگاه در عرصه آموزش پزشکی به شواهد، نقاط قوت و فرصت های موجود در منطقه آمایشی

۳) تدوین نقشه راه مرجعیت علمی در عرصه آموزش علوم پزشکی در منطقه آمایشی و در حیطه سرآمدی تعیین شده

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۷