بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزش عالی سلامت

تدوین برنامه پنج ساله برای راه اندازه رشته های تحصیلی جدید در هر منطقه و دانشگاه بر اساس مزیتهای منطقه ای و ماموریت دانشگاه ها

پروپوزال بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزش عالی سلامت

آرایش دروس

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۹۶