بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

اسامی کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای:

 • دکترحبیب اجاقی
 • دکتر کریم جعفر ی کفاش
 • دکتربهروزدادخواه
 • دکترسعید صادقیه اهری
 • دکتر حسن عدالتخواه
 • دکترعزیز کامران
 • دکتر منصوره کریم الهی
 • دکتر مجتبی امانی
 • دکتر محسن سقا
 • دکتر جعفر محمد شاهی
 • دکتر پرویز مولوی
 • دکتر ناصر مظفری

اهداف کارگروه: 

تشکیل جلسات شورای اخلاق دانشگاه

احصای زیر ساخت های اخلاق حرفه ای در مراکز آموزش عالی

تشکیل کارگروه

پروپوزال کمیته اعتلای اخلاق حرفه ای

گزارش کمیته اعتلای اخلاق حرفه ای

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۷