کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس رقیه صادقی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تخصصی: مهندسی معماری سیستم های کامپیوتر

پست الکترونیکی: r.sadegi@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۱۵۵۲۳۵۷

نمابر ۳۳۵۲۲۰۸۲- پیش شماره ۰۴۵

 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۵