کارشناس مسئول فراخوان جذب و امور هیات علمی

خانم سعیده رهبر

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی

پست الکترونیکی: s.rahbar@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۱۵۵۲۳۵۷

نمابر ۳۳۵۲۲۰۸۲- پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۵۳۴