معاون آموزشی دانشگاه

دکتر شهرام حبیب زاده

سمت علمی: دانشیار

رشته تخصصی: بیماریهای عفونی

پست الکترونیکی : s.habibzadeh@arums.ac.ir

 

تلفن های تماس: ۳۳۵۲۲۰۸۳

نمابر: ۳۳۵۲۲۰۸۲-۰۴۵

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۵