تقویم دانشگاهی

نیمسال اول سالتحصیلی ۹۶ -۱۳۹۵
 

انتخاب واحد اینترنتی ۱۳ الی ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
شروع کلاسها ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
حذف و اضافه دو درس ۳۱ شهریور الی ۱ مهر ۱۳۹۵
حذف اضطراری یک درس ۶ و ۷ آذر ماه ۱۳۹۵
پایان کلاسها ۱۶ دیماه ۱۳۹۵
شروع امتحانات ۱۸ دیماه ۱۳۹۵
پایان امتحانات ۵ بهمن ماه ۱۳۹۵


نیمسال دوم. سالتحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

انتخاب واحد اینترنتی ۹ الی ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
شروع کلاسها ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
حذف و اضافه دو درس ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
حذف اضطراری یک درس ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۹۶
پایان کلاسها ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
شروع امتحانات ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
پایان امتحانات ۱۴ تیر ۱۳۹۶
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶