تقویم دانشگاهی

نیمسال اول سالتحصیلی ۹۸ -۱۳۹۷

نیمسال اول ۹۸ – ۹۷

انتخاب واحد اینترنتی ۱۷ تا ۲۱ شهریور ۹۷
شروع کلاسها ۲۴ شهریور ۹۷
حذف و اضافه دو درس ۳ و ۴ مهر ۹۷
حذف اضطراری یک درس ۱۳ و ۱۴ آذر ۹۷
پایان کلاسها ۲۰ دی ۹۷
شروع امتحانات ۲۲ دی ۹۷
پایان امتحانات ۹ بهمن ۹۷

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

نیمسال دوم ۹۸ - ۹۷

انتخاب واحد اینترنتی ۱۳ تا ۱۷ بهمن ۹۷
شروع کلاسها ۲۱ بهمن ۹۷
حذف و اضافه دو درس ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۹۷
حذف اضطراری یک درس ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۹۸
پایان کلاسها ۳۰ خرداد ۹۸
شروع امتحانات ۱ تیر ۹۸
پایان امتحانات ۱۸ تیر ۹۸
آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۷