مدیریت دفتر توسعه فناوری سلامت

مدیریت توسعه فناوری به منظور گسترش فعالیت های فناورانه در دانشگاه و با هدف حمایت از مرکز رشد فناوری سلامت، اختراعات و مالکیت فکری و ایجاد ارتباط مناسب بین دانشگاه، صنعت و جامعه تشکیل شده است. حمایت، مدیریت و جهت دهی به توانمندی های محققین دانشگاه برای تبدیل ایده خود به محصول و کمک در تجاری سازی محصول تولید شده از دیگر اهداف مهم این مدیریت می باشد. در این رااستا، قوانین حوزه فناوری سلامت دانشگاه پس از تصویب در شورای فناوری درمدیریت توسعه و فناوری قابل اجرا و حمایت خواهند بود.

اهم وظایف مدیریت توسعه فناوری سلامت

  • حمایت و پشتیبانی از فناوری‌های سلامت، فناوران، شرکت ها، پروژه های حوزه فناوری سلامت
  • حمایت از مالکیت فکری و معنوی فناوری های سلامت
  • برنامه ریزی و سیاست‌گذاری توسعه فنآوری در سلامت
  • ایجاد، توسعه و نظارت بر نهادهای فناوری شامل مرکز رشد فناوری، واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان دانشگاه
  • مدیریت و هدایت توسعه فنآوری‌های پیشرفته تخصصی در حوزه سلامت
  • انجام فعالیت‌های مطالعاتی در حوزه فناوری سلامت
  • پایش و ارزشیابی وضعیت فناوری سلامت در دانشگاه
  • ایجاد انگیزه در اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان جهت انجام فعالیت‌های فناورانه در دانشگاه