طرح های تحقیقاتی دانشجوئی

دانشجویان علاقه مند به پژوهش وکارهای تحقیقاتی می توانند با راهنمایی استاد راهنمای انتخابی خود، طرح خود را به کارشناس دفتری واقع در کمیته تحقیقات دانشگاه تحویل دهند تا در اختیار شورای پژوهشی قرار گیرد، بدین ترتیب با لحاظ کردن ترتیب و اولویت زمان ارسال، طرحها با حضور مجری طرح (دانشجوی مربوطه) در جلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات مطرح و تصویب می گردند.

جلسات شورای پژوهشی هر دوهفته یکبار راس ساعت ۱۲ ظهر در اتاق جلسات کمیته برگزار میشود و به بررسی طرحهای دانشجویی می پردازد.

پس از تصویب شورا و تائید استاد راهنمای مربوطه با دانشجوی مجری عقد قرارداد انجام شده و دانشجویان هزینه انجام طرح را از کمیته تحقیقات دانشجویی دریافت می نمایند.

هزینه طرحهای تحقیقاتی تا سقف مبلغ ده میلیون ریال توسط کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه پرداخت گردیده و طرح های بالاتر از ده میلیون ریال نیز پس از تائید مالی شورای پژوهشی دانشگاه قابل تامین خواهد بود.

 

دریافت فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی