مراحل هفتگانه طرح های تحقیقاتی

۱- ارائه ی پروپوزال.

۲- تصویب در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات.

۳- عقد قرارداد.

۴- دریافت مرحله اول هزینه ی مصوب.

۵- اجرای طرح.

۶- ارائه ی گزارش طرح ومقاله.

۷- داوری گزارش و تایید و تسویه ی نهایی.